Monthly Archives Kwiecień 2013

Mleko kobiece

kazeina, która po zmieszaniu z sokami trawiennymi niemowlęcia nie zawsze jest łatwo przyswajalna. Gotowanie mleka powoduje, iż jej przyswajanie jest łatwiejsze. Dziecko karmione mlekiem krowim czuje się jednak przepełnione przez co najmniej

-4 godziny po karmieniu. Przy karmieniu mlekiem kobiecym żołądek dziecka opróżnia się szybko i łatwo. Niemowlę chce jeść częściej, co z kolei przeciwdziała zastojom mleka w piersi i stymuluje jego wytwarzanie. Dziecko karmione mlekiem krowim zużywa tylko około 50% białka, powstaje więc poważny problem materiałów odpadowych. Szybki w tym czasie przyrost masy ciała dziecka jest więc często wynikiem tylko retencji płynów w tkankach. Zawartość tłuszczu w mleku krowim jest podobna jak w mleku kobiecym. W mleku krowim jest jednak znacznie więcej tłuszczów nasyconych, co sprzyja nadmiernemu zwiększaniu się zawartości chole-sterolu i dostarcza wielu problemów zdrowotnych. Nie ma w nim istotnych kwasów tłuszczowych: linoleinowego i arachidonowego.

Dalej

Fotoalergie

Przy obecnym zanieczyszczeniu atmosfery u osób predysponowanych mogą wystąpić fotoalergie. Jest to uczulenie na światło słoneczne, wywołujące odczyny skórne (fotodermatozy), które mają głównie charakter zmian wypryskowych. Ich mechanizm polega na powstawaniu w skórze pod wpływem światła słonecznego substancji, na którą organizm jest uczulony. Pod wpływem światła słonecznego na skórze może też powstać substancja toksyczna, np. z przyjętego leku nie będącego alergenem (fototoksyczność). Związki, które wywołują fotoalergie, nazywamy fotouczulaczami. Należą do nich m.in.: pochodne akry dyny (atebryna), sulfonamidy, pochodne fenotiazyny (chloropromazyna), barbiturany, gryzeofulwina, PAS, hydrazyd, chinina, związki złota i inne.

Dalej

Człowiek jest jednością psychofizyczną

U młodzieży słuchającej bardzo głośnych koncertów rockowych, podczas których natężenie hałasu wynosi około 110 dB, oraz osób stale noszących walkmany (miniaturowe odtwarzacze kaset) może dochodzić do zaburzeń w układzie nerwowym. Następują: zaburzenia czucia, wzmożona pobudliwość, bezsenność, utrata łaknienia, bóle i zawroty głowy, bardzo szybkie znużenie podczas uczenia się i brak zdolności zapamiętywania.

Dalej

ODPOWIEDNI POKARM NIEZBĘDNY W ZACHOWANIU HOMEOSTAZY

Organizm człowieka składa się z milionów komórek pogrupowanych w tkanki. W każdej komórce, dzięki obecności miniaturowych przegród siateczki śródplaz- matycznej, zachodzi jednocześnie bardzo wiele różnego typu reakcji biochemicznych. Reakcje te umożliwiają przebieg czynności życiowych, oddychania, trawienia, wchłaniania oraz pracę serca, sprawne działanie układu nerwowego czy hormonalnego. Zachowanie homeostazy, czyli stałości środowiska wewnętrznego organizmu i prawidłowy przebieg reakcji biochemicznych, decydujących o zdrowiu i życiu, są możliwe tylko pod warunkiem dostarczenia odpowiednich substratów wraz z pokar-mem i wodą.

Dalej

Badania zawartości sumy DDT

Na specjalną uwagę zasługuje sprawa pozostałości węglowodorów chlorowanych w mleku i produktach mleczarskich, gdyż są one spożywane w dużej ilości przez dzieci oraz osoby starsze i chore, których organizmy są bardziej wrażliwe na trucizny. Jak wykazały liczne badania prowadzone od ponad 20 lat w wielu ośrodkach na całym świecie, także i w Polsce, w części zbadanych prób tych produktów wystąpiły DDT, DDE oraz lindan i metoksychlor.

Dalej

Trucizny

Trucizny, które dostały się do organizmu z pominięciem przewodu pokarmowego i wątroby, ulegają podobnym procesom przemian i wydalania jak trucizny dostające się drogą pokarmową, czyli przez usta.

Metabolizm pestycydów (środków ochrony roślin) w organizmie może przebiegać w dwóch fazach. Do pierwszej zaliczamy reakcje utleniania, redukcji i hydrolizy, do drugiej – reakcje syntezy, czyli sprzęgania. Reakcje pierwszej fazy mogą albo aktywować, albo inaktywować związek wprowadzony do organizmu, natomiast reakcje drugiej fazy zmierzają do unieczynnienia związku lub jego metabolitów, są zatem procesami detoksykacyjnymi. Istotny wpływ na szybkość metabolizmu związków obcych wywiera wiązanie z białkiem krwi. Substancja nie związana z białkiem nie ulega w warunkach fizjologicznych wydaleniu, ponieważ bez rozkładu na metabolity o mniejszej cząsteczce nie może opuścić łożyska naczyniowego. Powstanie kompleksów białko-substancja obca przedłuża czas przebywania związku w organizmie i jego działanie. Wiele związków chemicznych, a w tym również chemicznych środków ochrony roślin, może być przyczyną powstawania różnych schorzeń, a nawet zmian nowotworowych.

Dalej

Magnez

Magnez jest uważany za jeden z najważniejszych dla zdrowia i życia biopierwiastków, mimo jego niewielkiego stężenia w surowicy krwi dorosłego człowieka (0,7-2,2mmol/l) i w ogóle niewielkiej jego ilości w organizmie (21,0-24,0g), przy

stosunkowo małej części (1,0%) jego dobowej wymienialności. Magnez zmniejsza toksyczność ołowiu i niektórych pestycydów, przeciwdziała zatruciom fluorem, dwutlenkiem siarki, DDT. Należy go podawać łącznie z witaminami z grupy B (głównie Bfi) oraz E i C.

Dalej

Sulfonamidy

Pozostałości antybiotyków i innych leków, np. sulfonamidów, środków przeciw- pasożytniczych czy hormonów, mogą stanowić zanieczyszczenia żywności po-chodzenia zwierzęcego. Przy nieodpowiednim ich stosowaniu, a w szczególności nieprzestrzeganiu czasu niezbędnego do ich wydalenia z organizmu, mogą stanowić zagrożenie dla jakości zdrowotnej żywności.

Zarówno antybiotyki, jak i leki weterynaryjne są wydalane na ogół z moczem i kałem, jednak niektóre umiejscawiają się trwale, przenikając do szpiku kostnego, a także do płynu mózgowo-rdzeniowego i przez barierę łożyskową do płodu. U ludzi spożywających produkty z pozostałościami antybiotyków mogą wystąpić stany nadwrażliwości – uczulenia i odczyny alergiczne.

Dalej

Liczne badania epidemiologiczne

o odczynie pH = 4,5-6,0. Wspomniane grzyby glebowe, saprofityczne, poddawane działaniom wymienionych mutagenów chemicznych, wykazują uzdolnienia do syntezy różnych toksycznych metabolitów, zwanych mikotoksynami (np. aflatok- syny, dikumarol, patulina). Mikotoksyny, jako metabolity różnych gatunków grzybów toksynotwórczych, głównie z rodzaju Alternaría, Aspergillus, Fusarium, odznaczają się wyraźnym działaniem cytotoksycznym, mutagennym, neuro- i nef- rotoksycznym, teratogennym i rakotwórczym w stosunku do mikro- i makroorganiz- mów (rośliny, zwierzęta, ludzie).

Dalej

ENZYMY, ANTYBIOTYKI I HORMONY W ŻYWNOŚCI

Enzymy. Sposoby otrzymywania enzymów oraz zakres ich wykorzystania mają istotne znaczenie przede wszystkim dla zdrowia. Enzymy katalizują wszystkie procesy związane z budową i rozkładem materii żywej, zarówno w świecie zwierzęcym, jak i roślinnym. Preparaty enzymatyczne otrzymuje się z materiału roślinnego lub zwierzęcego, a najczęściej wykorzystując zdolności niektórych drobnoustrojów do wytwarzania enzymów na odpowiedniej pożywce.

Dalej

Magnez

Magnez konkuruje z wapniem, który ogranicza jego wchłanianie. W środowiskach będących pod presją zanieczyszczeń przemysłowych podaż magnezu w porównaniu z innymi metalami jest zbyt mała do pokrycia zapotrzebowania organizmu, a więc efekty patologiczne mogą wynikać z jego deficytu, a nie nadmiaru. Stężenie magnezu

u dzieci jest wyższe niż u dorosłych, a prawie 90% tego metalu (około 20 g) znajduje się w kościach i mięśniach. Miedź jako składnik wielu koenzymów (reduktaz, oksydazy cytochromu c) uczestniczy w procesach regulacji metabolizmu, a także w transporcie żelaza. Po wchłonięciu z przewodu pokarmowego łączy się z białkiem, tworząc ceruloplaz- minę, która wędruje do wątroby. W razie braku ceruloplazminy może dojść do zatrucia miedzią, m.in. u wcześniaków, a także w chorobach zwyrodnieniowych wątroby.

Dalej

Organizm człowieka

Organizm człowieka jest ustawicznie „bombardowany” nowymi jakościowo czynnikami środowiskowymi, jak m.in. pestycydy, detergenty, odpady poprodukcyjne, promieniowanie jonizujące, mikotoksyny, nitrozoaminy, pasożyty, różnorakie szczepy bakterii czy wirusów, różne pierwiastki oraz chemiczne związki toksyczne. Tempo współczesnego pomnażania tych czynników i ich różnorakich zmian

Dalej

Antybiotyki

Antybiotyki. Z punktu widzenia ochrony zdrowia wykorzystanie antybiotyków jako środków przedłużających trwałość żywności budzi wiele zastrzeżeń. Są one bowiem przede wszystkim lekami, stosowanymi do walki z bakteriami chorobotwórczymi. Używanie ich jako dodatków do żywności może powodować uodpornienie bakterii, w wyniku czego leczenie nimi nie da spodziewanego efektu. Należy też uwzględnić zastrzeżenia wynikające z wrażliwości osobniczej, reakcji uczuleniowych i nie zawsze znanego metabolizmu antybiotyków w organizmie człowieka. Obróbka kulinarna żywności w wielu przypadkach nie prowadzi do zaniku pozostałości antybiotyków czy też produktów ich degradacji. Na całym świecie antybiotyki są często dodawane do żywności bądź też wykorzystywane w leczeniu zwierząt i ich hodowli, zwłaszcza przy przemysłowym tuczu drobiu. Zwierzęta hodowane w tzw. tuczu przemysłowym przebywają zazwyczaj w bardzo dużym skupieniu, bez możliwości wybiegu, co zagraża epidemią. Być może odgrywa tutaj pewną rolę zwiększona wchłanialność składników odżywczych z jelit oraz lecznicze działanie antybiotyków w stosunku do nie zawsze rozpoznanych stanów chorobowych o etiologii bakteryjnej. W związku z takim stosowaniem antybiotyków wyłania się problem ich pozostałości.

Dalej

METALE NIEZBĘDNE I TOKSYCZNE

Właściwością naturalnych ekosystemów, zarówno lądowych, jak i wodnych, jest przepływ energii i obieg materii. Działalność człowieka^w zakresie industrializacji i rolnictwa przyczyniła się do tego, że w procesy wymiany materii zostały, na niespotykaną skalę, włączone związki chemiczne, które ilościowo i jakościowo zmieniają naturalne procesy zachodzące w ekosystemach. Wraz z rozwojem cywilizacji środowisko naturalne, czyli środowisko warunkujące byt człowieka ulega dewastacji. Produkujemy wiele związków, które nigdy nie były naturalnymi składnikami naszej planety. Inne gromadzimy w miejscach, gdzie przyczyniają się do ogromnych spustoszeń środowiska, zarówno jego części abiotycznej, jak i biotycznej.

Dalej