Monthly Archives Czerwiec 2013

Wewnątrzkomórkowe stężenia jonów

Wewnątrzkomórkowe stężenia jonów metali biologicznie niezbędnych są utrzy-mywane przez systemy homeostatyczne na poziomie zapewniającym realizację podstawowych funkcji komórek. Umożliwiają to systemy przenośnikowe (ATP- azy), które z nakładem energii uzyskiwanej z rozkładu adenozynotrifosforanu (ATP) utrzymują optymalne stężenie dla każdego z jonów. Mogą one występować w cytoplazmie komórki lub są oddzielane od cytoplazmy w specyficznych strukturach błonowych. W celu zapewniania równowagi wypływu tych jonów przez kanały błonowe do cytoplazmy jest również konieczne dostarczanie energii. Zmiany przepuszczalności błon pozwalają na ich gwałtowne wniknięcie do wnętrza komórki. Ma to istotne znaczenie na przykład przy wyzwalaniu skurczu mięśni przez wapń. Wewnątrz komórki jony te mogą włączać się w określone szlaki metaboliczne lub są wiązane przez białka magazynujące.

Dalej

Mleko krowie

Mleko krowie jest dobrym pokarmem dla cieląt, u których jest ogromny przyrost dzienny masy ciała – około 0,6 kg. Taki znaczny przyrost wymaga zapewnienia bardzo dużych ilości białka i wapnia potrzebnych do budowy potężnego kośćca, kopyt czy rogów. Człowiek jednak rośnie znacznie dłużej od krowy i ma inne potrzeby w poszczególnych etapach rozwoju. Szczególnie ważne są dla niego: glukoza, fosfor i mangan i kwas N-acetyloneuroaminowy, który jest potrzebny do budowy glikolipidów w mózgu. Ponieważ tkanka mózgowa nie gromadzi zapasów, glukoza musi być do niej stale dostarczana jako źródło energii. Ostry spadek stężenia glukozy we krwi zaburza pracę mózgu.

Dalej

Powszechność spożycia soli

W badaniach M. Rybakowej, przeprowadzonych w okresie od lipca 1989 do października 1990 roku, wśród 1845 dzieci w wieku od 3 do 16 lat z woj. krakowskiego i 835 dzieci z woj. nowosądeckiego, wole występowało u 34,8% chłopców i 47,6% dziewcząt w woj. nowosądeckim. Aktualnie na szczęście mamy jeszcze do czynienia z endemią lekką. Dotychczas w Polsce obserwuje się wczesne stadia wola i nie stwierdza się jawnej niedoczynności tarczycy, kretynizmu czy też odchyleń w rozwoju psychicznym. Zaniechanie działań profilaktycznych groziłoby jednak wystąpieniem cięższych zaburzeń z niedoboru jodu.

Dalej

Karmienie naturalne

Zbyt duże ilości mleka krowiego, wypijanego przez niemowlęta nie karmione lub krótko karmione piersią, mogą prowadzić do alergii. Ryzyko powstania uczulenia na mleko krowie zależy od osobniczych (konstytucjonalnych) predyspozycji dziecka do alergii oraz od momentu jego pierwszego kontaktu z białkami tego mleka. Im później organizm dziecka zetknie się z obcym białkiem, tym łagodniejsze mogą okazać się skutki kliniczne uczulenia pokarmowego. Matki karmiące mogą zwiększyć ilość pokarmu, jeśli będą w tym czasie jadły pełne, nie łuszczone ziarna zbóż, warzywa zielone z upraw bez stosowania środków chemicznych, anyżek, zupę z karpia.

Dalej

Insektycydy

Insektycydy to najczęściej i najpowszechniej stosowane w ochronie roślin środki owadobójcze. Do tej grupy należą pochodne węglowodorów chlorowanych. Są one również bardzo toksyczne dla człowieka i zależnie od okoliczności mogą powodować zatrucia ostre lub przewlekłe. Do organizmu człowieka mogą przenikać przez przewód pokarmowy, drogi oddechowe i skórę. Wchłonięte przez organizm trudno ulegają przemianom metabolicznym i bardzo powoli wydalają się z potem, moczem i kałem, a u kobiet karmiących również z mlekiem. Łatwo kumulują się w tkance tłuszczowej, wątrobie, mózgu, tkance nerwowej i sercu. Przy niektórych zaburzeniach ustrojowych, np. w czasie głodu, może nastąpić uwalnianie się węglowodorów chlorowanych z tkanki tłuszczowej, powodując zatrucia wtórne.

Dalej

Liczba osób z defektami immunologicznymi

Na skutek immunosupresyjnych wpływów zewnętrznych czynników środowisko-wych zwiększa się liczba osób z defektami immunologicznymi i zmniejszoną odpornością, a zatem łatwiej podatnych na zakażenia, stany zapalne i schorzenia nowotworowe. Niespotykana dotąd w dziejach ludzkości chemizacja życia i zanie-czyszczenie środowiska naturalnego toksycznymi odpadami gazowymi, ciekłymi i stałymi prowadzą do pogorszenia jakości powietrza, wody pitnej i pożywienia. Skutki zależą nie tylko od maksymalnych stężeń toksycznych zanieczyszczeń, lecz także od czasu ekspozycji na nie. Przy dłuższym narażeniu nawet niezbyt wysokie stężenia substancji zanieczyszczających mogą się kumulować w organizmie. W łącznym działaniu kilku substancji toksycznych zaznacza się ich wpływ nie tylko sumujący, ale i potęgujący.

Dalej

Wapń

Obecny w wodach twardych magnez (Mg) jest niezbędny dla przebiegu różnych reakcji biochemicznych, wpływa na syntezę białek i przemianę węglowodanów, jest odpowiedzialny za stabilizację i naturalną odporność układu chromosomalnego człowieka, za mutacyjne i teratogenne wpływy środowiskowych substancji chemicznych, tzw. promieniowań jonizujących (np. rentgenowskie, radioaktywne), a także odgrywa zasadniczą rolę w procesach przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego, skurczach mięśni oraz w kształtowaniu właściwych stanów psychicznych.

Dalej

Cynk

Cynk odkłada się głównie w mięśniach i kościach, jednak najwyższe jego stężenie stwierdzano w gruczole krokowym (prostacie). W nerkach stężenie cynku wzrasta proporcjonalnie do wzrastającej tam zawartości kadmu.

Dorosły człowiek pobiera z pokarmem średnio od 10 do 60 mikrogramów kadmu, z czego wchłania się od 10 do 30 mikrogramów. Na terenach zanieczyszczonych wielkość ta może sięgać nawet do 400 mikrogramów na dobę. W wodzie jest średnio od 1 do 10 mikrogramów kadmu na litr, czyli dorosła osoba pobiera dziennie z wodą od 2 do 20 mikrogramów kadmu. Istotnym źródłem kadmu jest dym papierosowy. Wchłonięty kadm zatrzymuje się w jelicie cienkim, skąd wędruje do wątroby i nerek. W wątrobie kadm indukuje syntezę swoistych małocząsteczkowych białek – meta- lotionein. Kompleks metalotioneina – kadm jest wolno usuwany do krwi i trafia bezpośrednio do nerek, gdzie stopniowo się odkłada. Jego stężenie w nerkach wzrasta wraz z wiekiem.

Dalej

Witamina D3

Organizm człowieka zawiera około 1200 g wapnia, z czego 99% występuje w kościach i zębach, a 1% krąży we krwi. Ten 1% wapnia jest potrzebny do prawidłowego przebiegu procesów chemicznych, utrzymujących nas przy życiu. W przypadku jego niedoboru nasz organizm będzie wykorzystywał wapń zmagazynowany w kościach. Może to prowadzić do rzeszotowienia kości, ich deformacji i uszkodzeń. Organizm potrzebuje wapnia, aby zapewnić prawidłową pracę serca, regulować wydzielanie hormonów, przesyłać impulsy nerwowe, kurczyć mięśnie i kontrolować aktywność enzymów. Zarówno skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych, jak i mięśni gładkich oraz mięśnia sercowego zależą od przemieszczania się jonów wapnia przez ścianki komórek mięśniowych i nerwowych. Najnowsze badania prowadzone nad wapniem wykazują, że substancja ta może zmniejszać ryzyko powstawania raka jelita grubego, obniżać ciśnienie krwi i zmniejszać ryzyko powstawania zawałów serca.

Dalej

Konieczna jest analiza własnego planu dnia

W prawidłowo zaplanowanym dniu powszednim powinien być przewidziany wystarczający czas na: sen, wykonanie bez pośpiechu porannych czynności, spokojne pokonanie drogi do pracy na określoną godzinę, realizację obowiązków zawodowych (to co robimy na co dzień, powinno odpowiadać naszym zamiłowaniom), czynny wypoczynek. Aktywny wypoczynek powinien obejmować aktywność fizyczną oraz realizowanie swoich zainteresowań pozazawodowych. Formy tych zajęć mogą być różnorodne, ale ważne jest, aby znalazły się w stałym planie codziennych czynności.

Dalej

ŚRODOWISKA NA ROZWÓJ CHORÓB CYWILIZACYJNYCH

Choroby, zwane potocznie cywilizacyjnymi, są w istocie przejawem zaburzeń przystosowywania się do zmienionego środowiska życia. Przystosowanie to oznacza zgodność środowiska wewnętrznego organizmu z właściwościami środowiska zewnętrznego. Z punktu widzenia nauk medycznych efektem takiej adaptacji będzie względna homeostaza procesów fizjologicznych oraz struktury i funkcji poszczególnych tkanek i narządów, które zależą od czynników środowiska zewnętrznego.

Dalej

Składniki wegetatywno-somatyczne

Na bardziej obiektywną ocenę zdarzenia, które nas dotknęło, pozwoli próba spojrzenia na sprawę z różnych punktów widzenia. Bardzo ważne jest też zastanowienie się nad tym, jaki mamy bezpośredni wpływ na zmianę danej sytuacji. Niekiedy tracimy wiele energii i czasu na działania, które w niewielkim stopniu mogą zmienić rzeczywistość. Uświadomienie sobie własnych pozytywnych i negatywnych cech pozwoli nam m.in. na przewidywanie własnych reakcji w konkretnych okolicznościach, a także na unikanie sytuacji, o których wiemy, że mają dla nas charakter stresowy.

Dalej

SUBSTANCJE OBCE W ŻYWNOŚCI

Nieracjonalna chemizacja środowiska człowieka sprawiła, że zaczęto coraz większą wagę przywiązywać do profilaktyki, zwłaszcza w tych dziedzinach, w których medycyna nie dysponuje jeszcze odpowiednimi środkami leczniczymi lub metodami wczesnej diagnostyki. Problem występowania substancji obcych w żywności uważa się za pierwszoplanowy, zwłaszcza przy zapobieganiu zatruciom przewlekłym, które nie charakteryzują się widocznymi objawami.

Dalej

Infradźwięki

Na organizm człowieka oddziałują też dźwięki niesłyszalne: infradźwięki obe-jmujące częstotliwości poniżej 16 Hz oraz ultradźwięki obejmujące bodźce akustyczne powyżej górnej częstotliwości pasma słyszenia (16 Hz).

Infradźwięki identyfikujemy wówczas, gdy analizowane zjawisko ma charakter fali poruszającej się z prędkością dźwięku, to jest 340 m/s. Infradźwięki nie powodują wrażenia słyszenia dźwięku. Jest to następstwem mechaniki narządu słuchu, który w tym zakresie drga jako jedna całość, nie wyzwalając funkcji przetwarzających, kojarzonych następnie w mózgu jako dźwięk. Mimo iż ten rodzaj bodźców akustycznych nie wywołuje wrażenia słyszenia dźwięku, reakcja organizmu następuje wskutek odbierania ich energii specyficzną drogą słuchową (w odbiorze infradźwięków oprócz narządu słuchu bierze także udział układ równowagi, tzw. błędnik).

Dalej

Roznosicie bakterii

Źródłem bakterii powodujących zatrucia pokarmowe mogą być też zwierzęta. Pałeczki Salmonella są bardzo rozpowszechnione wśród zwierząt rzeźnych i ptactwa wodnego, zwłaszcza kaczek. Spotyka się je często w hodowlach kurcząt i występują one na powierzchni jaj. Przed przeznaczeniem do spożycia jaja powinny być bardzo dokładnie myte, np. szarym mydłem, pod bieżącą wodą i sparzane wrzątkiem. Dotyczy to zwłaszcza jaj, które są przeznaczone do spożycia w stanie surowym lub przetwórstwa (majonezy).

Dalej