Monthly Archives Lipiec 2013

Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze, w którym żyjemy, może modelować predyspozycje genetyczne, wzrost oraz rozwój osobniczy. Zdrowie człowieka, jakość życia oraz podatność i zapadalność na określone choroby, ich przebieg i końcowe następstwa są też w istotnym stopniu uwarunkowane jakością środowiska, a więc są bezpośrednią bądź pośrednią pochodną korzystnego lub niekorzystnego wpływu określonych czynników środowiskowych oraz czasu, natężenia i kompleksowości ich działania.

Dalej

WODA PITNA ŹRÓDŁEM ZDROWIA LUB CHOROBY

Woda jest tym składnikiem środowiska przyrodniczego, z którym człowiek jest najsilniej związany i którego wpływom podlega najdłużej. Odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu środowiska wewnętrznego i tym samym zdrowia lub choroby człowieka. Zazwyczaj w ciągu wielu lat życia w dominujący i trwały sposób korzystamy z określonych źródeł wody pitnej (studnia, wodociąg)

Dalej

Czynniki genetyczne

Czynniki genetyczne warunkują możliwość reakcji układu immunologicznego w postaci nadmiernej i nieprawidłowo kontrolowanej produkcji immunoglobuliny E w odpowiedzi na czynniki środowiskowe. Ta predyspozycja, określana mianem atopii, jest uzależniona od częstości i nasilenia ekspozycji na alergeny zewnątrz- pochodne.

Ludzkie zdrowie jest efektem właściwego ukształtowania układu człowiek-przyroda. Zdrowie i choroba przejawiają się w fenotypie organizmu ludzkiego, ten zaś jest kształtowany i kontrolowany przez genotyp oraz przez wpływy otaczającego nas środowiska życiowego. Istnieje konieczność upowszechniania tych informacji, gdyż zanieczyszczenie środowiska nie zostanie opanowane, dopóki opinia publiczna nie będzie zaalarmowana grożącymi niebezpieczeństwami.

Dalej

Zgodności wiązki promieniowania

-1) warunków lokalowych pracowni i pomieszczeń z aparaturą rtg oraz zgodności wiązki promieniowania pierwotnego z wiązką świetlną w aparatach rtg wyposażonych w wieloszczelinowe przesłony głębinowe z celownikiem świetlnym,

-2) prawidłowości funkcjonowania wentylacji nawiewno-wyciągowej w pomiesz-czeniach, w których znajdują się aparaty rtg, oraz w ciemniach rentgenowskich,

Dalej

Kadm

Wydaje się, że u osób predysponowanych do rozwoju atopii zanieczyszczenie środowiska może mieć wpływ na pojawienie się pierwszych objawów chorobowych, a następnie na wystąpienie zaostrzeń w przebiegu tego schorzenia.

uprawne wchodzi w łańcuch żywieniowy. Podwyższona zawartość kadmu w żywności szczególnie negatywnie odbija się na zdrowiu dzieci, powodując osłabienie odporności młodych organizmów.

Dalej

Wchłanianie

Wchłanianie i wykorzystywanie wapnia do budowy kości ułatwiają ćwiczenia siłowe, dlatego przy systematycznym wysiłku kości wzmacniają się. Uczyńmy uprawianie ćwiczeń codziennym zwyczajem, aby zachować zdrowe mięśnie i kości.

W przewodzie pokarmowym dorosłego człowieka można wyróżnić około 400 gatunków bakterii. Ekosystem przewodu pokarmowego składa się z trzech grup bakterii:

Dalej

Alergeny kurzu i roztoczy

Alergeny kurzu i roztoczy są bardzo częstą przyczyną chorób. Uczulają nie tylko drogi oddechowe, lecz także błony śluzowe przewodu pokarmowego i skórę, powodując przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, chorobę wrzodową tych narządów oraz choroby dermatologiczne.

Alergia jest w zasadniczy sposób odpowiedzialna za astmę oskrzelową wśród dzieci i młodzieży, dlatego unikanie lub eliminacja alergenów ma tak ogromne znaczenie. W pomieszczeniu dziecka alergicznego niedopuszczalne jest palenie tytoniu i używanie chemikaliów o ostrym zapachu, które mogą w przypadku astmy oskrzelowej wywołać napad duszności. Alergie są też przyczyną przewlekłych nieżytów nosa, zmuszających dziecko do oddychania przez usta, co może prowadzić do zaburzeń rozwoju mięśni i struktur kostnych części twarzowej czaszki.

Dalej

Szkodliwy wpływ palenia tytoniu na dzieci

Szkodliwy wpływ palenia tytoniu na dzieci opisano już w 1957 roku. Od liczby papierosów wypalanych przez kobiety w ciąży zależy efekt teratogenny. Wśród kobiet palących stwierdzono również zwiększoną częstość urodzeń dzieci z małą masą ciała. Zmniejszenie masy ciała noworodków jest wprost proporcjonalne do liczby papierosów wypalanych przez matki (fakt potwierdzony obserwacjami własnymi autorki). U dzieci, których matki przestały palić na początku ciąży, nie obserwujemy zwolnienia wzrostu, ale może do niego dojść, gdy matka staje się biernym palaczem. U kobiet palących skurcz naczyń wywołany przez nikotynę powoduje spadek przepływu krwi przez łożysko, co prowadzi do niedotlenienia płodu, w związku z czym występuje zwiększone ryzyko poronienia, wzrost liczby porodów przedwczesnych, a także zagrożenie wystąpieniem zespołu nagłej śmierci niemowląt (Sudden Infant Death Syndrome – SIDS). Następstwem palenia papierosów przez kobiety będące w ciąży są też zaburzenia zachowania, słabsze zdolności poznawcze oraz niższy iloraz inteligencji u ich dzieci.

Dalej

Produkty pochodzące od zwierząt

-2. W przypadku podawania zwierzętom substancji hormonalnych w celach leczniczych, synchronizacji rui i porodów u samic lub przenoszenia zarodków

– środki spożywcze, o których mowa w ust. 1., mogą być pozyskiwane bez ograniczeń po upływie obowiązującego okresu karencji lub po przeprowadzeniu badań na obecność pozostałości hormonów.

-3. Produkty pochodzące od zwierząt i ze zwierząt, którym podawano hormony, nie mogą być przeznaczone do produkcji środków spożywczych dla niemowląt i dzieci, a także żywności dietetycznej.

Dalej

W terapii

W terapii zmniejszającej ryzyko zawału serca przydatna może być cebula. Jedzenie codziennie surowej cebuli przez okres około dwóch miesięcy przypuszczalnie podnosi ilość korzystnego cholesterolu – lipoprotein o dużej gęstości (high density lipoproteins – HDL) i powoduje obniżenie „złego” cholesterolu LDL. Sądzi się, iż cebula posiada działanie wzmacniające, oczyszczające i odtruwające nasz organizm z toksyn. Sok wyciśnięty ze świeżej cebuli, z dodatkiem miodu, spożywany po łyżeczce przed każdym posiłkiem zmniejsza ryzyko powstawania chorób infekcyjnych. Ssanie surowego plasterka cebuli i wdychanie jej zapachu zmniejsza kaszel przeziębieniowy, a częściowo i katar. Najlepiej byłoby, aby wszystkie warzywa pochodziły z własnego ogródka z upraw bez chemii.

Dalej

Nitrozoaminy

-2) nitrozoaminy powstające na drodze przemian chemicznych z niektórych związków azotowych są jednym z najpotężniejszych karcynogenów

-3) rtęć, której organiczne związki w pewnym okresie były stosowane jako substancje czynne zapraw nasiennych, wykazuje działanie teratogenne, mutagenne i leukogenne

-4) mikotoksyny są czynnikiem uszkadzającym szpik kostny, wywołującym niedokrwistość i także inicjującym bądź stymulującym onkoleukogenezę

Dalej

ścieniowe węglowodory aromatyczne

ścieniowe węglowodory aromatyczne, aldehydy itp. Ostra ekspozycja na ozon wyzwala stan zapalny w drogach oddechowych wraz z masowym napływem neutrofilów i wzrostem reaktywności oskrzeli. U dzieci eksponowanych na ozon w wysokich stężeniach następował spadek parametrów wentylacyjnych. Badania wykazały, że około 40% wziewanego ozonu zatrzymuje się w nosie, wywołując w nim naciekanie neutrofilami i rozwój zapalenia.

Dalej

Sen

Sen związany jest z czynnością wyspecjalizowanych ośrodków pnia mózgu. Na podstawie badań encefalograficznych wyodrębniono dwie fazy snu. Faza wolno- falowa charakteryzuje się falami elektromagnetycznymi o wysokiej amplitudzie

niskiej częstotliwości, a paradoksalna – szybkimi falami o niskiej amplitudzie. Sen jest niezbędny dla życia i prawidłowego przebiegu procesów psychicznych, dla których szczególne znaczenie ma właśnie sen paradoksalny.

Dalej

Żelazo w krwiobiegu

Metale są również składnikiem witamin i hormonów. Duże znaczenie w organizmie mają występujące w odpowiednich ilościach: żelazo, wapń, magnez, miedź, cynk, mangan.

Żelazo w krwiobiegu łączy się z białkiem transportowym transferryną. Większość dostępnego żelaza organizm zużywa do syntezy barwnika krwi – hemoglobiny oraz mioglobiny – rezerwuaru tlenu w mięśniach. Organizm gospodaruje żelazem oszczędnie. Powstające podczas rozpadu starych krwinek czerwonych w śledzionie, jest ponownie wykorzystywane do syntezy nowych cząsteczek hemoglobiny w czerwonym szpiku kostnym. Niedobory mogą występować przy niewłaściwej diecie dzieci i niemowląt, a u dorosłych mogą powodować krwawienia.

Dalej