Monthly Archives Sierpień 2013

Opad cząsteczek

jest główną przyczyną wnikania metali do ekosystemów, które odbywa się trzema zasadniczymi drogami: 1) opad cząsteczek pyłu zawierających metale z atmosfery,

-2) odkładanie szlamów z oczyszczalni ścieków zawierających metale, 3) odkładanie produktów ubocznych pochodzących z kopalnictwa metali.

Najważniejszymi czynnikami, które decydują o przedostawaniu się cząsteczek pyłu na powierzchnię gleby lub wody, są: wielkość tych cząsteczek, struktura powierzchni sorpcyjnej, na którą opadają pyły (gleba, trawy, liście), prędkość

Dalej

Działanie rakotwórcze

Działanie rakotwórcze niektórych substancji chemicznych zostało udowodnione. Są to m.in. węglowodory aromatyczne, azbest, arsen, czteroaminobifenyl, benzen, ester bichlorometylowy, iperyt azotowy, dinaftyloamina, smoły i sadze, pyły drzewne i skórzane, chlorek winylu (monomer), estrogeny. Po przedostaniu się do organizmu chemiczny czynnik nowotworowy uczynnia się do tzw. karcynogenów i łączy z kwasami nukleinowymi komórek, powodując powstawanie zmian nowotworowych. Dużo substancji rakotwórczych znajduje się w gazach spalinowych samochodów, dymie z kominów fabrycznych, dymie papierosowym. Dym papierosowy jest bardzo częstą przyczyną nowotworów płuc, oskrzeli, krtani. Preparaty antykoncepcyjne zawierające syntetyczne estrogeny mogą powodować ryzyko zmian nowotworowych szyjki macicy, pochwy, piersi. Działanie rakotwórcze może mieć też częste spożywanie pokarmów wędzonych, zawierających węglowodory

Dalej

W wyniku stymulacji rozrostu

jednak coW wyniku stymulacji rozrosturaz bardziej się kurczy w wyniku technokratycznej działalności człowieka, wyzwalającej zmętnienie atmosfery zawieszonym pyłem, ograniczającym dostęp światła słonecznego. Z drugiej strony następuje niszczenie warstwy ozonowej, co prowadzi do nadmiernego promieniowania szkodzącego organizmom żywym. Jest to również wynik zaburzenia podstawowych mechanizmów warunkujących stan równowagi w przyrodzie. Dchdzi do niego na skutek gromadzenia różnych toksycznych odpadów stałych, ciekłych i gazowych, które niszczą organizmy roślin zielonych i ludzi. Niektóre obserwacje wskazują na szybki wzrost liczby stanów chorobowych i osób cierpiących z ich powodu.

Dalej

Marchew

Należy zwrócić uwagę na duże stężenie azotanów w marchwi pochodzącej z gospodarstw, w których stosuje się wysokie dawki nawożenia mineralnego. Marchew jest powszechnie stosowana w żywieniu niemowląt: do zup jarzynowych, na sok, a także w postaci marchwianki – leczniczej mieszanki pektynowej, zalecanej w biegunkach. Marchew i inne warzywa przeznaczone dla niemowląt powinny pochodzić ze specjalnych, nie nawożonych mineralnie upraw.

Dalej

Ultradźwięki mogą być…

Ultradźwięki mogą wnikać do organizmu drogą słuchową (zwłaszcza w niższym podzakresie), ale także całą powierzchnią ciała. Brak odpowiednich receptorów powoduje, że za pomocą zmysłów człowiek nie odczuwa ich działania. W obrębie narządu słuchu

Dalej

W warunkach naturalnych

kierunek wiatru, lokalizacja źródła emisji, topografia terenu. Do organizmu wraz z substancjami niezbędnymi dla metabolizmu przedostają się substancje obce, wywierające szkodliwe działanie, które nazywamy ksenobiotykami. Do tej grupy można zaliczyć te metale, których rola biologiczna nie została jasno wykazana (rtęć, kadm, ołów), a także inne, biologicznie niezbędne, jeśli występują w stężeniach znacznie przekraczających zapotrzebowanie organizmu. Podstawowe drogi ich wchłaniania są związane z przewodem pokarmowym, skórą i drogami oddechowymi.

Dalej

MIKROFALE, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Mikrofale. Efekty uzyskiwane dzięki skomplikowanemu działaniu mikrofal w kuchenkach mikrofalowych to szybkie rozmrażanie oraz błyskawiczne gotowanie i przygotowywanie posiłków. Okazuje się jednak, że promieniowanie emitowane przez kuchenki mikrofalowe (powyżej 3 mW/cm2) jest szkodliwe dla komórek i układu odpornościowego człowieka. Przypuszcza się, że niewłaściwe stosowanie tych urządzeń powoduje u ludzi akumulację acetylocholiny (substancji hormonalnej) odpowiedzialnej za wiele zaburzeń. Zdarzają się przypadki, że osoby używające kuchenki mikrofalowej początkowo mogą odczuwać bóle głowy, a następnie cierpią na zaburzenia snu, zakłócenia pracy serca oraz wykazują pobudliwość nerwową.

Dalej

Miedź

Miedź (Cu), pierwiastek konieczny dla prawidłowej syntezy hemoglobiny, jest składnikiem wielu ważnych dla organizmu białek i enzymów, np. ceruloplazminy.

Najważniejszym kationem śródkomórkowym jest potas (K), którego rola biologiczna polega przede wszystkim na utrzymaniu właściwej równowagi płynu śródkomórkowego, pobudliwości mięśnia sercowego i tym samym poprawnego rytmu serca, a ponadto na udziale w procesach przekaźnictwa nerwowo- -mięśniowego w tkankach i narządach, w syntezie białek, w procesach enzymatycznych, sprzyjających uwalnianiu energii. Występuje zwłaszcza w wodach solankowych.

Dalej

PROFILAKTYKA ZATRUĆ I ZAKAŻEŃ POKARMOWYCH

Zatrucia pokarmowe są to schorzenia spowodowane obecnością toksyn bakteryj-nych w pożywieniu. Schorzenia wywołane tylko obecnością bakterii są nazywane zakażeniami pokarmowymi. Zakażenie jest procesem, podczas którego drobnoustroje wchodzą w kontakt z organizmem człowieka. W obydwu przypadkach potocznie mówi się o zatruciach pokarmowych.

Dalej

Promieniowanie jonizujące

Szczególna wrażliwość na związki chemiczne może przybrać postać alergii. Ludzie z nadwrażliwością alergiczną w stosunku do danego związku chemicznego nie powinni mieć z nim żadnego kontaktu. Zatrucia przewlekłe ujawniają się

stopniowo, niekiedy po upływie kilku lat od momentu zadziałania substancji szkodliwej, bardzo często w następstwie kumulowania się małych dawek, aż do przekroczenia ich tolerancji przez organizm.

Dalej

Przeciwutleniacze

Jeżeli w organizmie brakuje składników koniecznych do przebiegu procesów życiowych i do prawidłowego wzrostu i rozwoju komórek, to wtedy komórki stają się podatniejsze na niekorzystne zmiany. Składniki mineralne, witaminy i inne substancje znajdujące się w żywności mogą zapobiegać rozwojowi nowotworów przez współudział w syntezie enzymów, hamujących działanie związków i czynników rakotwórczych.

Dalej

Czosnek

Skutecznym środkiem w tego rodzaju profilaktyce jest stosowanie, jednocześnie z antybiotykami i po zakończeniu kuracji, uzupełnienia fizjologicznej flory jelitowej, przez wprowadzenie do przewodu pokarmowego bakterii naturalnie tam występujących i spełniających wszystkie funkcje fizjologiczne (bakterie te są niszczone przez antybiotyki). Taką pozytywną bakterią jest właśnie Lactobacillus acidophilus, występująca w mleku acydofilnym i jogurtach (dostępnych w sklepach). Ludzie z niedokwaśnością żołądka lub po przebytej operacji tego narządu powinni regularnie spożywać mleko acydofilne i jogurt, praktycznie przy każdym posiłku, choćby po kilka łyżek w celu zmniejszenia ryzyka powstawania nowotworu.

Dalej

Przepis o karencji

W celu lepszej ochrony człowieka wydano również przepis o karencji, zgodnie z którym przez pewien okres, potrzebny do rozkładu w glebie danego preparatu na związki nieszkodliwe, nie wolno z niej zbierać plonów ani przeznaczać ich do spożycia. Z praktyki wiadomo jednak, że nie wszyscy producenci przestrzegają okresów karencji. Ze względu na duże rozdrobnienie produkcji roślinnej nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów jest trudny, a w niektórych przypadkach praktycznie niemożliwy. Łamanie tych przepisów prowadzi niekiedy do niebezpiecznego przekraczania dopuszczalnych ilości trucizn w środkach spożywczych.

Dalej

ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI MUTAGENNE I TERATOGENNE

Coraz więcej osób godzi się z nieuchronnością procesów chemizacji otoczenia oraz koniecznością stosowania detergentów, kosmetyków, używek, konserwantów żywności, chemicznych środków ochrony roślin. Nie wszyscy jednak wiedzą, że czynniki te mogą powodować osłabienie funkcji ochronnej tkanek, co z kolei prowadzi do licznych schorzeń. Istnieje zatem konieczność śledzenia zakresu i kierunków przemian zdrowotnych i przystosowań człowieka do szybko i dalece zmieniających się warunków cywilizacyjnych.

Dalej

Ziemniaki

Dużą rolę w zachowaniu zdrowia odgrywa urozmaicona dieta. Zdrowy i smaczny jest chleb razowy posypany siemieniem lnianym. Nasiona lnu są źródłem włókien, tzw. lignanów oraz kwasów tłuszczowych omega-3. Dieta bogata w lignany powoduje unieczynnienie aktywnych estrogenów, które mogą rozpoczynać procesy nowotworowe. Kwasy tłuszczowe omega-3 hamują działanie niekorzystnych dla organizmu prostaglandyn.

Dalej