Monthly Archives Wrzesień 2013

Zboża

Oprócz niewłaściwego sposobu odżywiania bardzo niekorzystnie na organizm człowieka wpływa dłuższy stres. Zasadniczymi czynnikami wpływającymi na dużą liczbę zachorowań na choroby nowotworowe i arteriosklerozę w krajach wysoko rozwiniętych, w porównaniu z krajami nierozwiniętymi, są niewłaściwa wysokotłuszczowa oraz niskobłonnikowa dieta o małej ilości witamin, związków mineralnych i innych biologicznie czynnych substancji, spełniających funkcję ochronną w organizmie. Ważnymi składnikami naszego pożywienia są w odpowiednich ilościach i proporcjach: węglowodany, białka, tłuszcze, składniki mineralne, witaminy. Podstawowym warunkiem racjonalnego żywienia jest pokrycie zapotrzebowania organizmu na niezbędne do jego funkcjonowania składniki. Według optymalnego modelu żywienia około 60% żywności powinno być spożywane w postaci zbóż i przetworów zbożowych, owoców i warzyw. Pozostała część to mleko i jego przetwory, ryby, drób, jaja. Aby pokryć zapotrzebowanie organizmu na wszystkie składniki, każdego dnia powinniśmy spożywać:

Dalej

Nadmierna senność

Nadmierna senność, ból głowy, zatkany lub cieknący nos, „suche” oczy i gardło, sucha skóra są uważane za objawy SBS. Osoby dotknięte tym zespołem wykazują zazwyczaj co najmniej trzy z wymienionych objawów. Objawom tym na ogół nie towarzyszą obiektywne zmiany stwierdzone badaniem lekarskim, niemniej jednak zauważono uszkodzenie nabłonka rogówki u osób z podrażnieniem spojówek, a astmę zawodową potwierdzono pomiarami wielkości przepływu przez drogi oddechowe.

Dalej

Cała egzystencja człowieka

Początek korzystnego dla zdrowia łańcucha przyczynowo-skutkowego stanowią bezpieczna, nieskażona gleba i zdrowe rośliny. Celem rolnictwa powinna być przede wszystkim uprawa potrzebnych i nieszkodliwych dla zdrowia roślin oraz wytwarzanie pasz i żywności o wysokich wartościach odżywczych. Wszystkie zabiegi uprawowe powinny być ukierunkowane na utrzymanie i zwiększenie żyzności gleby, co pozytywnie wpłynie na rozwijające się na niej rośliny. Ich żywotna energia i wartość odżywcza jest bowiem dalej przekazywana organizmom, których byt nie jest bezpośrednio związany z glebą, czyli zwierzętom i ludziom. Rolnikowi

Dalej

JAK ŻYĆ NORMALNIE Z ALERGIĄ?

Alergie, czyli nadwrażliwości stały się chorobami współczesnej cywilizacji. Liczba alergików co roku się zwiększa. Niektóre osoby cierpią na choroby uczuleniowe od urodzenia, a u innych pojawiają się one nagle, pod wpływem niekorzystnych czynników środowiskowych.

Układ immunologiczny stoi na straży stabilności organizmu, eliminując i neu-tralizując niekorzystne oddziaływanie substancji obcych, przedostających się do organizmu z zewnątrz. Zwykle reakcje odpornościowe przebiegają bez zakłócenia czynności narządów i tkanek. Niekiedy jednak może dochodzić do pewnych zaburzeń i wtedy mechanizmy obronne stają się dla organizmu szkodliwe. Dzieje się tak w przypadku, gdy organizm zaczyna wytwarzać przeciwciała przeciwko własnym komórkom i tkankom traktując je pomyłkowo jako obce, co w konsekwencji prowadzi do jego samozniszczenia. Może także dochodzić do nadmiernej agresji mechanizmów immunologicznych w stosunku do wcześniej dobrze tolerowanych czynników otaczającego środowiska. Mamy wtedy do czynienia z nadwrażliwością, czyli alergią.

Dalej

Surowce do przetwórstwa

Surowce do przetwórstwa powinny być świeże, oczyszczone i chronione przed zanieczyszczeniami cząsteczkami gleby i kurzu. W przetwórstwie konieczne jest przestrzeganie parametrów technologicznych.

Elementarną zasadą powinno być przestrzeganie czystości naczyń, maszyn, stołów używanych podczas przygotowywania żywności. Urządzenia sanitarne powinny być poddawane regularnemu odkażaniu. Zapobieganie zatruciom pokarmowym obejmuje też walkę z gryzoniami i owadami, które są przenosicielami i rezerwuarem bakterii chorobotwórczych. Wszystkie pomieszczenia przetwórni spożywczych powinny się znajdować pod stałą kontrolą sanitarno-higieniczną. Wszystkie artykuły żywnościowe i przetwory pochodzące z różnych faz produkcji oraz magazynowane przed spożyciem należy poddać badaniom mikrobiologicznym zgodnie z obowiązującymi normami.

Dalej

TŁUSZCZE Z UMIAREM

Od wielu lat prowadzi się na świecie bardzo intensywne badania dotyczące roli tłuszczów w pokarmie człowieka. Wszyscy naukowcy zgodnie twierdzą, że udział tłuszczu w diecie zdrowego człowieka nie powinien przekraczać 25 do 30% łącznego zapotrzebowania energetycznego.

Szkodliwy jest nadmiar każdego tłuszczu, ale nadmiar tłuszczów zwierzęcych szkodzi bardziej niż nadmiar tłuszczów roślinnych. Spożywanie tłuszczów roślinnych jest korzystne w takim stopniu, w jakim zastępują one w diecie tłuszcze nasycone. Dlatego też należy dążyć do zwiększenia proporcji tłuszczów roślinnych w diecie, ale nie do zwiększenia tłuszczu w ogóle. Utwardzanie olejów polega na wytworzeniu z nich kwasów nasyconych, a więc spożywanie nadmiaru tłuszczów pochodzących z margaryn jest równie niekorzystne, i to proporcjonalnie do stopnia ich utwardzenia. Lepsze jest więc spożywanie tzw. margaryn miękkich, ponieważ zawartość tłuszczów nasyconych jest w nich bardzo niewielka. Filmy reklamowe zachęcające do spożywania margaryn, jako środków pomagających zmniejszyć poziom cholesterolu, są tylko częściowo prawdziwe.

Dalej

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

Art. 7.1. Zakazuje się wykorzystywania dla celów żywienia ludzi lub do produkcji innych środków spożywczych produktów pochodzących ze zwierząt lub od zwierząt, a zawierających pozostałości podawanych tym zwierzętom antybiotyków.

-2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określa, w drodze rozporządzenia, warunki używania do produkcji środków spożywczych pochodzących od zwierząt lub ze zwierząt, którym podawano antybiotyki.

Dalej

Następstwem promieniowania są:

Bardzo wrażliwe są dzieci, a przede wszystkim płody ludzkie. Następstwem promieniowania są: 1) choroby powodowane przez aberracje struktury lub liczby chromosomów,

-2) choroby powodowane przez mutację jednego genu, 3) choroby warunkowane interakcjami wielu genów z różnorodnymi czynnikami zewnątrzpochodnymi (np. środowiskowymi).

Częstą chorobą przewlekłą mogącą się rozwinąć w każdym wieku jest astma. Patogeneza astmy i alergii jest skomplikowana. Wszystkie poziomy patogenezy astmy i alergii podlegają kontroli genetycznej i uchwycenie czynnika, który można uznać za pierwotny jest bardzo trudne.

Dalej

Brak snu

O ujemnym działaniu hałasu na organizm ludzki wiadomo od dawna. W starych przekazach chińskich podano, że najcięższą karą, jaką wymierzano przestępcom, było pozbawienie ich snu i tortura hałasem. Żyjący w latach 1493-1541 sławny niemiecki lekarz i przyrodnik Paracelsus w dziele pt. „O suchotach i innych chorobach górników” opisywał schorzenia uszu i głuchotę, występujące u ludzi pracujących w kopalniach. Włoski uczony Ramazzini w 1700 roku wydał książkę

Dalej