Liczne badania epidemiologiczne

o odczynie pH = 4,5-6,0. Wspomniane grzyby glebowe, saprofityczne, poddawane działaniom wymienionych mutagenów chemicznych, wykazują uzdolnienia do syntezy różnych toksycznych metabolitów, zwanych mikotoksynami (np. aflatok- syny, dikumarol, patulina). Mikotoksyny, jako metabolity różnych gatunków grzybów toksynotwórczych, głównie z rodzaju Alternaría, Aspergillus, Fusarium, odznaczają się wyraźnym działaniem cytotoksycznym, mutagennym, neuro- i nef- rotoksycznym, teratogennym i rakotwórczym w stosunku do mikro- i makroorganiz- mów (rośliny, zwierzęta, ludzie).

Od początku lat siedemdziesiątych obserwuje się wzrost częstości zachorowań na astmę oskrzelową oraz wzrost liczby zgonów z powodu tej choroby. Wydaje się, że chemiczne zatrucie środowiska może wpływać zarówno na przebieg, jak i na powstawanie tej choroby. Spaliny (Diesel – Exhaust Partikulate – DEP) są agregatami sferycznymi niewielkiej średnicy (1-3 mikrometry). DEP pozostają w atmosferze przez długi czas i niewątpliwie mogą być wdychane przez człowieka, a następnie fagocytowane przez makrofagi oraz mogą naciekać węzły chłonne całego układu oddechowego.

Liczne badania epidemiologiczne wykazują, iż ozon już w niskich stężeniach pogarsza czynność układu oddechowego. Ozon jest głównym składnikiem smogu fotochemicznego. Jest to zjawisko powstające w wyniku reakcji chemicznych, jakie zachodzą pod wpływem światła słonecznego pomiędzy składnikami gazów spalino-wych, emitowanych przez samochody, głównie tlenkami azotu, a innymi związkami chemicznymi powstającymi podczas niepełnego spalania benzyny, jak np. wielopier-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>