NARAŻENIE NA ZESPÓŁ REAKTYWNEJ DYSFUNKCJI DRÓG ODDECHOWYCH

Jednorazowa ekspozycja wziewna na szkodliwy czynnik, występujący w wysokim stężeniu może prowadzić do zespołu reaktywnej dysfunkcji dróg oddechowych (reactive airways dysfunction syndrome – RADS). W toku ciężkiego na ogół schorzenia rozwija się zapalenie i nadreaktywność oskrzeli. Występujące zwężenie dróg oddechowych w części przypadków jest odwracalne.

Czynnikami drażniącymi, mogącymi doprowadzić do RADS są: izocyjaniany, chlor, lodowaty kwas octowy, sześciofluorek uranu, hydrazyna, dwutlenek siarki, farby w aerozolu (chlorowodzian glinu, amoniak), uszczelniacze do podłóg (etylo- benzen, toluen, ksylol, epichlorhydryna, dekan), dymy pożarów, gazy spawalnicze. Prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu RADS zależy bezpośrednio od wysokości stężenia czynnika sprawczego. W Polsce na RADS najczęściej narażeni są hydraulicy zgrzewający rury poliuretanowe palnikami acetylenowymi.

Objawy kliniczne zespołu RADS to napady duszności ze świstami, furczeniami, rzężeniem w piersiach i kaszlem, poprzedzone najczęściej objawami podrażnienia spojówek i gardła oraz dolegliwościami grypopodobnymi. Badanie radiologiczne ujawnia niekiedy nadmierne upowietrznienie klatki piersiowej, a badanie spiromet-ryczne – zaburzenia typu obturacyjnego lub mieszanego o różnym natężeniu. Czasami RADS jest poprzedzony toksycznym obrzękiem pluc. W związku z tym utrzymująca się nadwrażliwość oskrzeli z uprzednią obecnością w radiogramie zmian o charakterze śródmiąższowym powinna być traktowana jako RADS. W niektórych przypadkach toksyczny obrzęk płuc i nadreaktywność oskrzeli mogą być wywołane przez masywną ekspozycję na freony i fosgen.

Pomiędzy ekspozycją na czynnik drażniący a występowaniem objawów RADS występuje na ogół okres utajenia, trwający średnio kilka godzin. Nie jest on jednak regułą i niekiedy objawy ujawniają się natychmiast po narażeniu. Brak okresu utajenia towarzyszy dużej ekspozycji na czynnik drażniący i często wiąże się z ciężkim przebiegiem choroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>