Promieniowanie jonizujące

Szczególna wrażliwość na związki chemiczne może przybrać postać alergii. Ludzie z nadwrażliwością alergiczną w stosunku do danego związku chemicznego nie powinni mieć z nim żadnego kontaktu. Zatrucia przewlekłe ujawniają się

stopniowo, niekiedy po upływie kilku lat od momentu zadziałania substancji szkodliwej, bardzo często w następstwie kumulowania się małych dawek, aż do przekroczenia ich tolerancji przez organizm.

Promieniowanie jonizujące, niedobory pokarmowe, trucizny, leki itp. mogą wywołać wady wrodzone. U osób dorosłych efekty toksyczne są równie częste, choć niekiedy zupełnie nieoczekiwane, np. spożycie pewnych gatunków sera przez osoby leczone środkami uspokajającymi może spowodować ciężkie odczyny, a nawet niekiedy doprowadzić do zgonu. Działanie toksyczne występuje tu wskutek obecności w serze dużej ilości sympatykomimetycznych amin (np. tyraminy), które powstają z kazeiny przez dekarboksylację bakteryjną. W normalnych warunkach ustrojowych związki te są niszczone przez enzymy ustroju, ale u osób leczonych inhibitorami monoaminook- sydazy (MAO) detoksykacja jest opóźniona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>