Promieniowanie radioaktywne

Aby uniknąć szkodliwych działań tego promieniowania, należy m.in. bezwzględnie respektować zakazy przebywania i zatrzymywania się w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji nadawczych, starać się jak najrzadziej używać telefonów bezprzewodowych, a jeżeli w swej pracy korzystamy z nadajników radiowych, to starajmy się zachować jak największą odległość od anteny.

Promieniowanie radioaktywne to nie tylko katastrofy nuklearne i odpady promieniotwórcze z elektrowni atomowych, aktywne przez setki łat. Substancje radioaktywne mogą zawierać też niektóre czujniki dymu instalowane pod sufitem w wielu instytucjach. Czujników tych nie należy dotykać, gdyż nawet lekkie poruszenie może spowodować przedostanie się substancji radioaktywnej na zewnątrz. Źródłem promieniowania może być też medyczna aparatura rentgenowska, dlatego badania z jej użyciem powinny być przeprowadzane tylko w przypadkach koniecznych.

Nadzór nad stanem ochrony radiologicznej, sprawowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną, ma na celu ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych we wszystkich zakładach stosujących promieniowanie jonizujące lub elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące oraz ochronę populacji i środowiska przed zbędnym napromieniowaniem i skażeniami promieniotwórczymi. Nadzór ten dotyczy m.in.:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>